Vedtægter for Idrætsforeningen Alliancen


§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er I. F. Alliancen. Foreningen er stiftet den 21. januar 1969.
Foreningens hjemsted er Ø. Velling, Helstrup og Stevnstrup, Randers Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe mulighed for udøvelse af idræt og andet kulturelt virke for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. For bedst muligt at realisere foreningens formål er det foreningens pligt i muligt omfang at tilbyde uddannelse af ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

§ 3 Medlemsforhold
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
Der optages såvel aktive som passive medlemmer. Begæring om optagelse som medlem tilstilles formanden for den afdeling, som vedkommende vil tilhøre. Hovedbestyrelsen afgør i tvivlstilfælde, efter samråd med afdelingen, om vedkommende kan optages som medlem.
Når et medlem ønsker at udtræde af foreningen, skal meddelelse herom skriftligt tilstilles formanden for den afdeling, vedkommende tilhører. Såfremt det pågældende medlem ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft fra den følgende måneds begyndelse.
Restance med betaling af kontingent ud over 1 måned kan medføre, for såvel aktive som passive medlemmer, at medlemmet slettes som medlem af foreningen. Afgørelsen træffes af afdelingsbestyrelsen. Såfremt en person, der er slettet som medlem som følge af kontingentrestance på ny ønsker optagelse som medlem, skal alle kontingentrestancer indbetales.
Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser ved personlig optræden eller handling, kan af hovedbestyrelsen sættes i karantæne eller ekskluderes af foreningen. Den ekskluderede kan dog få sin sag behandlet på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling og der selv føre sin sag.

§ 4 Foreningens ledelse
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse.

§ 5 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens samlede økonomiske virke samt for koordination og fremme af foreningens fælles idrætslige og kulturelle virksomhed.
Hovedbestyrelsen består af hovedformand, kasserer, sekretær samt formændene for de enkelte afdelinger. Hovedbestyrelsesmøde skal afholdes så ofte, hovedformanden eller en afdeling finder det nødvendigt. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som er tilgængelig for foreningens medlemmer. Den er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og når det er dokumenteret, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødets afholdelse. Hovedbestyrelsens vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte.
Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Hovedbestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtigere begivenheder inden for foreningen.
Formand, kasserer, sekretær vælges på hovedgeneralforsamlingen for en 2-årig periode, således at formand og sekretær vælges på lige årstal, og kasserer på ulige årstal.
Hovedformanden kan ikke samtidigt være bestyrelsesmedlem i en underafdeling.
Hvis et medlem af hovedbestyrelsen udtræder midt i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. Når en suppleant indtræder, kan hovedbestyrelsen foretage omkonstituering, der gælder frem til næste ordinære hovedgeneralforsamling. Ingen kan dog tvinges til at fratræde en post, hvortil vedkommende er valgt af hovedgeneralforsamlingen.
Afdelingernes budgetter og evt. budgetoverskridelser skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.
Såfremt en afdeling kommer i økonomiske eller administrative vanskeligheder, kan hovedbestyrelsen træde hjælpende til .
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

§ 6 Afdelingerne
Afdelingerne har ansvaret for én eller flere sportsgrenes idrætslige, økonomiske og kulturelle virksomhed i overensstemmelse med foreningens fælles retningslinier for helhedens idrætslige, økonomiske og kulturelle virke. De enkelte afdelinger ledes af en afdelingsbestyrelse bestående af en formand og mindst 2 medlemmer. Afdelingerne har eget regnskab og skal føre fortegnelse over såvel aktive som passive medlemmer.
Afdelingerne udfærdiger budgetter, som forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. En afdeling kan ikke foretage økonomiske dispositioner, der indebærer risiko for budgetoverskridelser, som ikke på forhånd er godkendt af hovedbestyrelsen.
Har en afdeling driftsunderskud, kan hovedbestyrelsen bevilge lån til den pågældende afdeling.
Årets over-/underskud godskrives afdelingen.
Har en afdeling driftsunderskud og i forvejen har sikret sig godkendelse for en del af dette ved budgetlægningen, sker tilbagebetalingen kun af den ikke godkendte del.
Afdelingerne fastlægger selv deres forretningsorden, som er tilgængelig for foreningens medlemmer og retningslinier for afdelingernes virke. Forinden iværksættelse skal disse forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.
Referat af afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsgeneralforsamlinger gøres tilgængeligt for hovedforeningen til orientering.
Oprettelse og nedlæggelse af en afdeling foretages af hovedgeneralforsamlingen. En afdeling kan ikke nedlægges, blot 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker den opretholdt, og der kan stilles en fuldtallig bestyrelse.

§ 7 Hovedgeneralforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned .
Indkaldelse til generalforsamling skal foretages på et offentlig tilgængeligt medie mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af hovedformand
6. Valg af kasserer
7. Valg af sekretær
8. Valg af hovedbestyrelsessuppleant
9. Valg af revisor
10.Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

På hovedgeneralforsamlingen vælges 2 revisorer, der ikke må være medlem af hverken hoved eller afdelingsbestyrelse. Revisorernes funktionstid er 2 år og på hver generalforsamling vælges 1 revisor, således at de skiftevis er på valg. Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at efterse foreningens regnskab og beholdning og kan foretage uanmeldt eftersyn. På hovedgeneralforsamlingen vælges for 1 år en revisorsuppleant.
Valgberettiget er alle stemmeberettigede over 18 år. Valgperioden er 2 år, dog vælges suppleanter kun for 1 år.
Valg af et ikke tilstedeværende medlem til bestyrelsen kan foretages, når vedkommende er lovligt forhindret og har afgivet skriftligt tilsagn.
Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 14 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder efter kontingentbetaling og ikke står i kontingentrestance ud over det kvartal, hvori generalforsamlingen holdes.
Endvidere har forældre til børn, der er medlem af en af IFA´s afdelinger, taleret og én stemme pr. forældrepar uanset børnetal, såfremt ingen af forældrene i forvejen er tale- og stemmeberettiget.
Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jfr. dog § 13 og 14.
Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot et medlem forlanger det.
Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8 Afdelingsgeneralforsamling
Ordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes i de enkelte afdelinger i løbet af februar eller marts måned, dog senest umiddelbart før hovedgeneralforsamlingen.
Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på offentlig tilgængeligt medie.
Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. Skriftlig afstemning foretages, når blot 1 medlem begærer det.
På generalforsamlingen vælges formand og mindst 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsens medlemmers funktionstid er 2 år, og det tilstræbes, at der på hver generalforsamling er halvdelen på valg.

Dagsorden skal bestå af mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
6. Valg af afdelingsformand
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
8. Eventuelt

Valg af et ikke tilstedeværende medlem til afdelingsbestyrelsen kan foretages, når vedkommende er lovligt forhindret, men har afgivet skriftligt tilsagn.
Valgbar og stemmeberettiget er ethvert medlem inden for den pågældende aktivitet efter samme retningslinier som ved valg til hovedbestyrelsen – se § 7.
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsgeneralforsamlingen, skal skriftligt indsendes 8 dage før generalforsamlingen finder sted til afdelingsformanden. Forslag i henhold til dagsordenen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær hoved-/afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen/afdelingen eller ved skriftlig begæring herom fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.
Begæring skal stiles skriftligt og begrundet til hovedformanden/afdelingsformanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtaget begæring herom.
Indkaldes som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden – se § 7 og 8.
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jfr. dog § 13 og 14.
Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot ét medlem forlanger det.

§ 10 Tegningsret
Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, byråd m.v.
Foreningen tegnes normalt af hovedformanden alene eller kassereren i forening med et hovedbestyrelsesmedlem. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån, kræves dog underskrift af et flertal af hovedbestyrelsen.
Til foretagelse af den daglige foreningsførelse kan der meddeles prokura. Hovedbestyrelsen fører tilsyn med arbejdet i afdelingerne og kan om fornødent sætte en afdeling under administration.

§ 11 Regnskab og revision
Hovedforeningens og afdelingernes regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse og status og skal forelægges hovedbestyrelsen forinden fremlæggelse på generalforsamlingen.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Kassereren har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne til revision forinden fremlæggelse for hovedbestyrelsen.
Offentlige tilskud søges af hovedbestyrelsen og tilfalder afdelingerne.

§ 12 Hæftelse
For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene ved sin formue.

§ 13 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal være hovedformanden skriftligt i hænde senest 10 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer forelægges til orientering på et hovedbestyrelsesmøde.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 14 Opløsning
Hvis en afdeling besluttes opløst, tilfalder dets ejendele foreningen.
IFA kan ikke opløses, såfremt blot 50 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen, og der kan stilles en fuldtallig bestyrelse.
Vedtagelse af opløsning kræver 75% af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 4 og højst 8 ugers mellemrum.
I tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens formue og ejendele af Randers
kommune. Hvis der ikke indenfor en periode på højst 5 år etableres en ny forening i området med
samme formål som IFA, tilfalder midlerne Randers kommune til uddeling til idrætslige og/eller kulturelle formål.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2011________________                                                                  ___________________
Hovedformand                                                                                      Hovedkasserer
Michael Arp Sørensen                                                                         Cean Lystrup ________________                                                                 ___________________
Formand Fodbold                                                                                 Formand Håndbold
Jan Sørensen                               Mette K. Faurskov________________                                                                 ___________________
Formand Gymnastik                    Formand Badminton
Jette Højholt                                         Sekretær
                                                                                                                  Benny Højholt